HOME  

  Profile Photo 글마당 토론실 中國硏究 각종활동 게시판 자료실 사이버강의실

 Profile

 Photo

 글마당

 정길화칼럼

 취재제작기

언론비평 

 미셀러니

     토론실

 언론개혁

 현대사비평

中國硏究

 베이징통신

 중국이슈

 중국자료창

 포토차이나

각종활동

 방송노조활동

 PD연합회활동

자료실

클리핑뉴스

제작팀자료실

개인자료실

 시판

자유게시판

 방명록

  사이버강의실

 

       Profile

                                                          

    

            1.경력(English,中文) 2.각종활동    3.수상내역   4.상세자료   5.저서

 

                                                                                

어제 그 프로 봤어?, 도서출판 친구,1991(공저)


거꾸로 선 세상에도 카메라는 돌아간다, 도서출판 개마고원, 1997(공저)


피디수첩과 프로듀서저널리즘, 도서출판 나남, 2000(공저)


이제는 말할 수 있다, 커뮤니케이션북스, 2002(공저)


PD가 말하는 PD, 도서출판 부키, 2003(공저)


3인3색 중국기, 아이필드, 2004(공저)


머뭇거리지 말고 시작해, 샘터, 2005(공저)


우리들의 현대침묵사, 해냄출판사, 2006(공저)

 

                                                                                                          

 

                                Copyright © JUNDPD.CO.KR All rights reserved